ក្រសួងអប់រំសម្រេចបិទសាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង

ត្រឹមរយៈពេល ១ថ្ងៃ ក្នុងខេត្តព្រៃវែងរកឃើញឆ្លងរហូតដល់ទៅ ១១ ករណីដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍

ដើម្បីចៀសវាងការឆ្លងកូវីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំ ក្រសួងអប់រំសម្រេចផ្អាកដំណើរការគ្រឺះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន នៅស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង ជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *