ថ្ងៃទី១៤​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ២០នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ៨៣នាក់

ថ្ងៃទី១៤​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ២០នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ៨៣នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ 🇰🇭

– អ្នកឆ្លងសរុប= ១៣២៥ នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= ៧៣០ នាក់

– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៥៩២ នាក់

– អ្នកស្លាប់= ០១ នាក់

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *