កត្តាស្វែងយល់សម្រាប់ស្រ្តីរៀបការរួច នឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩

សម្រាប់ស្រ្តីដែលរៀបការរួច ដែលមានបំណងចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ គួរធ្វើការត្រួតពិនិត្យអោយបានច្បាស់ជាមុនថាមិនមានផ្ទៃពោះទេ។ ស្រ្តីដែលមានផ្ទៃពោះប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីរវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃ។ អ្នកអាចទិញឧបករណ៏ធ្វើតេស្តទឹកនោមសាកល្បងបាននៅតាមឱសថស្ថាន ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកគ្មានផ្ទៃពោះ មុនធ្វើការសំរេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំង។ ក្រៅពីរកត្តាមានផ្ទៃពោះ អ្នកមានបំណងចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវធ្វើការអានសេចក្តីជូនដំណឹងជាមុនរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អំពីរលក្ខខ័ណ្ឌសុខភាព ដែលកំណត់ថាមានផលប៉ះពាលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន។

សម្រាប់បំរាមរបស់វ៉ាក់សាំង Sinopharm សូមមើលលើរូបភាពខាងក្រោម៖

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *